Obchodní podmínky Československé obchodní banky, a. s.,
pro předplacenou kartu

csob

1. Úvodní ustanovení

1.1 Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“) vydává v souladu s ustanovením § 124 a násl. zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění (dále jen „ZOPS“),, tyto Obchodní podmínky pro předplacenou kartu (dále jen „Podmínky“).

1.2 Předplacená karta je předplacená debetní karta MasterCard, která není vázána na platební účet a po své aktivaci je nepřenosná na další osobu, vyjma situace uvedené v bodě 8.1 těchto Podmínek. Aktivovat ji může pouze osoba starší 18 let, která má trvalé bydliště v České republice a disponuje aktivním mobilním telefonním číslem (dále jen „držitel Karty“). Držitel Karty aktivací potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami i s jejich aktualizovanou verzí, o které byl/bude zestrany ČSOB předem informován; jde o Podmínky, jež slouží k využívání Karty, a držitel aktivací potvrzuje, že s nimi souhlasí.

1.3 Vydavatelem elektronických peněz je ČSOB. Elektronické peníze jsou na Kartě vedeny v Kč.

1.4 Úplné znění Podmínek obdrží držitel Karty v listinné podobě v rámci balíčku společně s Kartou. Aktuální verze Podmínek včetně Tabulky limitů a poplatků jsou kdispozici naWebových stránkách a dále, bude-li to umožněno, v Provozovnách Distributora.

1.5 Držitel Karty je povinen hradit veškeré poplatky související s Kartou, které jsou uvedeny v Tabulce limitů a poplatků.

1.6 ČSOB je povinna identifikovat držitele Karty při poskytování některých bankovních služeb.
V souladu správními předpisy a vjimi stanoveném rozsahu ČSOB provádí identifikaci zejména u obchodů, jejichž hodnota převyšuje částku stanovenou právními předpisy.

1.7 Odmítne-li držitel Karty vyhovět požadovanému rozsahu identifikace, nebude požadovaná bankovní služba provedena.

1.8 Držitel Karty je povinen poskytnout ČSOB úplné a pravdivé údaje, v opačném případě, tj. při sdělení nepravdivých nebo nepřesných údajů, nese veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé jemu i ČSOB avystavuje se možnosti trestního postihu. ČSOB si vyhrazuje právo v takovém případě ukončit Smlouvu.

1.9 Podle právních předpisů o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je ČSOB kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu s držitelem Karty oprávněna vyžadovat doplnění identifikačních údajů držitele Karty, předložení jí požadovaných dokladů nebo informací ze strany držitele Karty, zejména důkazu původu peněžních prostředků poukázaných na Kartu držitele.

1.10 ČSOB je oprávněna pořídit si pro vlastní potřebu fotokopie všech dokladů předložených držitelem Karty.

1.11 ČSOB je oprávněna neprovést ten obchod držitele Karty, se kterým je spojeno riziko legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu či u kterého existuje podezření, že tento obchod držitele Karty je předmětem mezinárodních sankcí ve smyslu právních předpisů o provádění mezinárodních sankcí, resp. neprovést obchod držitele Karty, o kterém se odůvodněně domnívá, že není v souladu s právními předpisy.

2. Výklad pojmů

V těchto Podmínkách mají následující výrazy níže uvedený význam:

Bankomat“ – samoobslužné zařízení umožňující výběr a vklad hotovosti kartou, případně přístup k dalším bankovním službám.
Distributor karty” – subjekt, se kterým ČSOB uzavřela smlouvu o distribuci předplacené karty. Seznam aktuálních Distributorů karty je uveden na www.mobile2card.eu.
Dobití” – doplnění elektronických peněz na Kartu.
Elektronické peníze” – peněžní hodnota, která je elektronicky uchovávána na Kartě, je vydávána proti přijetí peněžních prostředků ve výši odpovídající jmenovité hodnotě vydávaných elektronických peněz za účelem provádění platebních transakcí a je přijímána jinými osobami než tím, kdo ji vydal.
Identifikační číslo“ – 10místné číslo uvedené na zadní straně Karty, slouží zejména jako:

 1. jedinečný identifikátor držitele Karty,
 2. kód při aktivaci Karty,
 3. variabilní symbol u bezhotovostních převodů nebo
 4. přihlašovací jméno na Webové stránky.

Karta” – plastová předplacená karta vydaná držiteli Karty na základě této Smlouvy; držitel Karty je oprávněn Kartu využívat v souladu s Podmínkami.
Karetní asociace” – asociace, která řídí, zpracovává a standardizuje provoz a zúčtování transakcí platebními kartami.
Obchodník“ – provozovna nebo prodejní jednotka přijímající Kartu k úhradě zboží nebo služeb, a to s obsluhou nebo samoobslužně.
Oddělení péče o zákazníky” – servisní telefonická linka provozovaná ČSOB zpoplatněná podle tarifu držitele Karty u telefonního operátora, která řeší v českém jazyce dotazy a požadavky držitelů Karet související s aktivací a užíváním Karty podle těchto Podmínek. Kontaktní údaje na Oddělení péče o zákazníky jsou uvedeny včlánku 17 těchto Podmínek.
PIN“ – osobní identifikační číslo, které si držitel Karty sám zvolí; je určené k ověření, že držitel Karty je oprávněn k použití Karty (je-li tohoto zapotřebí).
Platební příkaz“ – pokyn ČSOB jako poskytovateli služby, jímž držitel Karty žádá o provedení platební transakce, a to v rámci České republiky.
Podmínky” – tyto obchodní podmínky pro předplacenou kartu, které držitel Karty obdrží současně s Kartou a které jsou dále k dispozici na Webových stránkách, případně i v Provozovnách Distributora.
Poplatky” – ČSOB stanovená částka za užívání Karty tak, jak je definována článkem 18 těchto Podmínek.
Použitelný zůstatek” – ta částka elektronických prostředků na Kartě, se kterou může držitel Karty disponovat. Její výše může být zjištěna v souladu s článkem 7.12 těchto Podmínek.
Provozovna Distributora“ – obchodní jednotka provozovaná Distributorem karty.
Služby“ – soubor opatření umožňující používání Karet u Obchodníků, v Bankomatech označených logem příslušné Karetní asociace a při nákupech zboží a služeb prostřednictvím sítě internet.
Smlouva“ – smluvní dokument uzavřený mezi ČSOB a držitelem Karty v českém jazyce, který
tvoří tyto Podmínky, Tabulka limitů a poplatků a jakékoliv jejich dodatky či změny, o kterých bude držitel Karty předem vhodným způsobem informován.
Sporná transakce“ – zejména transakce, kterou oprávněný držitel Karty:

 1. neuskutečnil, ani k jejímu provedení nedal svolení,
 2. provedl, ale částka transakce byla neoprávněně zaúčtována vícekrát,
 3. provedl, ale nesouhlasí s částkou transakce,
 4. rozporuje z důvodu, že ji hradil hotově či jiným způsobem.

Tabulka limitů a poplatků” – přehled dobíjecích a výdajových limitů Karty a poplatků spojených s Kartou, uvedený na konci těchto Podmínek.
Trvalá blokace“ – blokace Karty z důvodu nahlášení ztráty, krádeže nebo zneužití Karty a ukončení Smlouvy.
Transakce” – bezhotovostní platba za zboží nebo služby uskutečněná prostřednictvím Karty a/nebo výběr hotovosti Kartou.
Úvodní PIN” – osobní identifikační číslo, které je zasláno držiteli Karty prostřednictvím SMS a které držitel Karty použije pro nastavení svého PIN.
Webové stránky” – marketingové a servisní stránky s veřejnou a soukromou částí, jejichž adresa je uvedena na zadní straně balení Karty a na konci těchto Podmínek.
„3DS“ – služba pro bezpečnější platbu na internetu Kartou. Každá platba u Obchodníka je potvrzena heslem, které je v průběhu platby zasláno na číslo mobilního telefonu zvolené držitelem Karty.

3. Uzavření Smlouvy a distribuce Karty

3.1 Karta je držiteli distribuována Distributorem nebo ji držitel převezme v Provozovně Distributora.

3.2 ČSOB a držitel Karty berou na vědomí, že provedením aktivace Karty ze strany držitele Karty je řádně uzavřena Smlouva.

3.3 Smlouvu tvoří Podmínky, včetně Tabulky limitů a poplatků, a jakékoliv jejich dodatky či změny, o kterých bude držitel Karty předem, vhodným způsobem informován.

3.4 Držitel Karty se od okamžiku aktivace zavazuje dodržovat Podmínky.

3.5 Pro aktivaci, registraci a dobití Karty postupuje držitel Karty v souladu s článkem 4 těchto Podmínek a dále v souladu s Tabulkou limitů a poplatků.

3.6 Smlouva se uzavírá na dobu určitou s tím, že její platnost končí nejpozději uplynutím doby platnosti uvedené na Kartě.

3.7 ČSOB je oprávněna v souladu s těmito Podmínkami ukončit Smlouvu výpovědí, pokud dojde ke zjištění, že je Karta užívána jinou osobou než oprávněným držitelem Karty. Karta je majetkem ČSOB a na držitele Karty přechází pouze právo jejího používání po dobu její platnosti.

4. Aktivace a registrace Karty

4.1 Držitel Karty je po zakoupení Karty povinen:

 1. podepsat tuto Kartu lihovým mikrofixem nebo kuličkovou tužkou modré nebo černé barvy
  na její rubové straně a
 2. odeslat textovou zprávu ve tvaru „A“ mezera 10místné identifikační číslo (z rubu Karty) na číslo +420 790 542 175, čímž Kartu aktivuje.

4.2 Po aktivaci Karty obdrží držitel Karty prostřednictvím SMS zprávy Úvodní PIN ke Kartě. Držitel Karty je povinen Úvodní PIN změnit na vlastní PIN v kterémkoliv Bankomatu ČSOB či Era. Toto bezpečnostní opatření snižuje riziko zneužití Karty. Bude-li držitel na základě svého rozhodnutí toto bezpečnostní opatření ignorovat, nese odpovědnost za případné škody, které vzniknou jemu nebo ČSOB.

4.3 Postup uvedený v bodě 4.2 platí pro držitele Karty i při opakovaném vydání Úvodního PIN.

4.4 Držitel Karty je oprávněn po aktivaci zaregistrovat svá data na Webových stránkách, a to v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště a e-mailová adresa.

4.5 Registrace Karty umožní držiteli Kartu opakovaně dobíjet v souladu s limity uvedenými v T abulce limitů a poplatků a získat přístup k soukromé části Webových stránek podle článku 6 těchto Podmínek.

4.6 Při registraci si držitel Karty zvolí bezpečnostní otázku a odpověď – obojí bude sloužit k identifikaci držitele Karty při telefonické komunikaci s Oddělením péče o zákazníky.

4.7 ČSOB si vyhrazuje právo neprovést aktivaci Karty z bezpečnostních důvodů. O této skutečnosti bude držitel Karty ze strany ČSOB informován.

5. Dobíjení karty

5.1 Karta může být dobíjena:

 1. Debetní kartou a kreditní kartou přes platební bránu dostupnou na Webových stránkách.
 2. Hotově či jinou platební kartou v Provozovnách Distributora karty, bude--li ze strany ČSOB umožněno.
  Zvýšení zůstatku na Kartě se v obou popsaných způsobech projeví do 15 minut od dobití. ČSOB si vyhrazuje právo omezit službu dobití vybranými platebními kartami, a to zejména z bezpečnostních, technických a jiných závažných důvodů.
 3. Platebním příkazem z běžného platebního účtu v České republice s uvedením Identifikačního čísla Karty ve variabilním symbolu – částky dobité prostřednictvím platebního příkazu budou k dispozici zpravidla:

Transakce podané v ČSOB

 1. do 14.00 hodin pracovního dne budou dostupné na Kartě v tentýž den,
 2. po 14.00 hodině pracovního dne budou dostupné následující pracovní den.
  Transakce podané v pracovní den u jiných bank v ČR ve lhůtě maximálně do 2 následujících pracovních dnů.
 3. příp. jiným způsobem oznámeným vhodným způsobem držiteli Karty ze strany ČSOB.

5.2 Minimální hodnota dobití je 1CZK.

6. Webové stránky

6.1 Webové stránky obsahují veřejnou a soukromou část. Jednorázové heslo k soukromé části Webových stránek obdrží držitel Karty prostřednictvím SMS po zaregistrování svých dat. Po prvním přihlášení bude držitel Karty vyzván ke změně hesla k Webovým stránkám.

6.2 Soukromá část Webových stránek umožní držiteli Karty základní servisní operace, zejména změnu vybraných registrovaných údajů, opakované zaslání PIN, zobrazení transakční historie a aktuálního zůstatku Karty, reklamaci Transakce a nastavení 3DS.

6.3 Výpisy s Transakcemi a poplatky a uplynulých 13 měsíců jsou držiteli Karty k dispozici na Webových stránkách.

7. Použití Karty a limity

7.1 Karta může být použita pro bezhotovostní platby za zboží a služby poskytované Obchodníky na platebních terminálech a internetu a dále pro výběr hotovosti z Bankomatu, v souladu s omezeními/limity obsaženými v těchto Podmínkách nebo s tím, co stanovuje Tabulka limitů a poplatků.

7.2 ČSOB je oprávněna povolit pouze internetové transakce zabezpečené zasílaným SMS heslem (tzv. 3DS).

7.3 Držitel Karty bere na vědomí, že kromě poplatků uplatňovaných ze strany ČSOB mohou někteří provozovatelé Bankomatů nebo Obchodníci účtovat další poplatky, za které ČSOB nenese odpovědnost.

7.4 Limity finančních prostředků, které mohou být na Kartu ukládány, i částek, které je oprávněn držitel Karty využít k nákupu zboží aslužeb a k výběru pomocí Karty v průběhu jednoho dne, týdne (ve smyslu sedmi po sobě jdoucích dnů), kalendářního měsíce a kalendářního roku (ve smyslu 1. 1. až 31. 12.) jsou stanoveny ČSOB a jsou uvedeny v Tabulce limitů a poplatků.

7.5 Při zaúčtování Transakce provedené v cizí měně se při přepočtu měny Transakce na CZK používají kurzy ČSOB deviza prodej. Pro přepočet se použije kurz platný v pracovní den předcházející dni zaúčtování z Použitelného zůstatku Karty. Pokud měna Transakce není uvedena v kurzovním lístku, pak ČSOB použije výše uvedený přepočet na částku, kterou obdrží z Karetní asociace. K přepočtu bude následně připočten poplatek podle Tabulky limitů a poplatků. Držitel Karty získá historii kurzovního lístku ČSOB v pobočce ČSOB a na www.csob.cz.

7.6 Karetní transakce jsou považovány za autorizované při:

 1. bezhotovostních a hotovostních transakcích v obchodních zařízeních zadáním PIN nebo vlastnoručním podpisem držitele Karty podle podpisového vzoru uvedeného na Kartě, příp. kombinací obou metod,
 2. při platbách na internetu zadáním čísla Karty, platnosti Karty, ochranného trojčíslí Karty Card Verification Code (CVC) uvedeného na rubu Karty, případně zadáním hesla sděleného ČSOB pro danou transakci, které je držiteli Karty zasláno SMS zprávou na číslo mobilního telefonu uvedeného držitelem Karty při aktivaci Karty, a to za předpokladu, že ČSOB potvrzení pomocí hesla umožní,
 3. bezkontaktních platbách přiložením Karty k POS terminálu bez nebo se zadáním PIN podle výše platby.

7.7 Držitel Karty bere na vědomí, že pokud bude první Transakce Kartou provedena u Obchodníka, může být uskutečněna kontaktně se zadáním PIN pro první ověření bez ohledu na výši platby.

7.8 Transakci, která byla autorizovaná držitelem Karty (například zadáním PIN aj.), nelze odvolat.

7.9 Použitelný zůstatek není úročen a nevztahuje se na něj pojištění vkladů.

7.10 Držitel Karty bere na vědomí, že k realizaci Transakce dojde pouze v případě, že je na Kartě zůstatek dostačující kpokrytí Transakce, a to včetně krytí poplatků.

7.11 Platba Kartou je z Použitelného zůstatku odečtena do konce pracovního dne následujícího po okamžiku přijetí Platebního příkazu, kterým je obdržení účtovací zprávy od Karetní asociace. Připadne-li okamžik přijetí Platebního příkazu na dobu, která není provozní dobou ČSOB, platí, že Platební příkaz byl přijat na začátku následující provozní doby ČSOB.

7.12 Kontrolu Použitelného zůstatku na Kartě může držitel Karty provést:

 1. on-line na Webových stránkách,
 2. v Bankomatu,
 3. jiným způsobem, který ČSOB držiteli Karty vhodným způsobem oznámí.

7.13 Držitel Karty je povinen bezodkladně oznámit ČSOB jakoukoliv zaúčtovanou Transakci, se kterou nesouhlasí, a to v souladu se článkem 12 těchto Podmínek.

7.14 Pokud držitel Karty v jednom kalendářním roce dobije Kartu v celkovém součtu odpovídajícím hodnotě limitu dobíjení uvedenému v Tabulce limitů a poplatků pro úroveň registrace nebo v témže kalendářním roce zpětně vymění celkem nebo více než hodnotu limitu pro zpětnou výměnu bez identifikace uvedenou vTabulce limitů a poplatků pro úroveň registrace, pak je držitel Karty povinen se osobně identifikovat v kterékoliv pobočce České pošty, s. p. (dále jen Česká pošta). Dodoby provedení osobní identifikace je ČSOB oprávněna omezit využívání Karty podle Tabulky limitů a poplatků.

7.15 Pokud Karta nebyla po dobu uvedenou v Tabulce limitů a poplatků dobita, použita ani zrušena ze strany držitele Karty, je ČSOB oprávněna započít s účtováním měsíčního poplatku za neaktivní Kartu dle Tabulky limitů a poplatků a s jeho odúčtováváním ve formě poplatku za neaktivní Kartu z Použitelného zůstatku.

8. Zabezpečení Karty a PIN

8.1 Držitel Karty je povinen podniknout odpovídající kroky k zajištění Karty, PINu, hesla k soukromé části Webových stránek a bezpečnostní otázky tak, aby je chránil před ztrátou nebo krádeží. Držitel Karty nesmí ukládat PIN společně s Kartou a heslem k soukromé části Webových stránek a nesmí bezpečnostní otázku sdělovat či jinak zpřístupňovat třetím osobám. Držitel Karty bere na vědomí, že pokud Kartu poskytne osobě mladší 18 let, vůči které je v postavení zákonného zástupce, bude s údaji souvisejícími s Kartou a jejím využíváním zacházeno dle článku 14 těchto Podmínek. Stvrzenky z Karetních transakcí je nezbytné bezpečně ukládat.

8.2 Držitel Karty je povinen v případě zapomenutí bezpečnostní otázky se plně identifikovat v kterékoliv pobočce České pošty.

8.3 Z bezpečnostních důvodů se držiteli Karty nedoporučuje při změně PINu volit snadno zjistitelné aodvoditelné číselné údaje. Držitel Karty je povinen neumožnit třetí osobě používat Kartu nebo PIN, s výjimkou osoby, vůči které je v postavení zákonného zástupce.

8.4 Držitel karty je povinen neprodleně oznámit telefonicky Oddělení péče o zákazníky, pokud dojde ke ztrátě či odcizení Karty. Držitel Karty je povinen vyrozumět Oddělení péče o zákazníky neprodleně o jakýchkoliv změnách nebo opravách svých osobních dat, a to včetně čísla mobilního telefonu, poštovní adresy a e-mailové adresy, nebo provést aktualizaci svých dat osobně na Webových stránkách. Držitel Karty bude za určitých okolností povinen doložit příslušný důkaz potvrzující změnu údajů nebo provést opětovnou identifikaci na České poště.

8.5 Distributor karty ani ČSOB nepřejímají odpovědnost za nepřesné nebo nesprávné informace poskytnuté držitelem Karty.

8.6 Pokud vznikne podezření na ohrožení bezpečnosti Karty nebo pokud hrozí podvod spojený s Kartou, PIN nebo hesly, je ČSOB oprávněna kdykoliv pozastavit či omezit užívání Karty a po dohodě s držitelem Karty ukončit Smlouvu podle bodu 10.1 Podmínek. Oddělení péče o zákazníky bude o tomto informovat držitele Karty telefonicky nebo písemně před podniknutím tohoto kroku, příp. bezodkladně po něm.

9. Ztráta, odcizení a zneužití Karty, odpovědnost za neautorizovanou platební transakci

9.1 Držitel Karty je povinen nahlásit ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Karty bezodkladně po zjištění této skutečnosti, a tím bude neoprávněným osobám zabráněno v přístupu k Použitelnému zůstatku.

9.2 Držitel Karty může být požádán o pomoc, o spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, pokud byla Karta odcizena a ČSOB se bude domnívat, že došlo k podvodu nebo zneužití, nebo pokud držitel Karty informoval ČSOB o sporné transakci (viz článek 12 těchto Podmínek).

9.3 Držitel Karty nese v případě neautorizovaných transakcí, za podmínek stanovených v § 116 ZOPS, ztrátu do výše 150 EUR s tím, že uvedený limit 150 EUR se vztahuje na souhrn částek všech transakcí, které byly provedeny od okamžiku ztráty, odcizení, zneužití nebo neautorizovaného použití Karty do doby oznámení této skutečnosti ČSOB. Pro přepočet ztráty (spoluúčasti) držitele Karty z neautorizované platební transakce použije ČSOB kurz vyhlašovaný Českou národní bankou k příslušnému datu.

9.4 Bez ohledu na bod 9.3 nese držitel Karty náklady všech ztrát spojených s jakoukoliv neautorizovanou transakcí, pokud ji způsobil podvodným jednáním nebo tím, že úmyslně nebo hrubou nedbalostí zanedbal povinnosti spojené s používáním a zejména zabezpečením Karty a PIN nebo neoznámil neautorizovanou transakci v souladu s článkem 12 těchto Podmínek. ČSOB nese odpovědnost za neautorizovanou platební transakci, pokud držitel Karty nejednal podvodně a ztráta vznikla poté, co držitel Karty oznámil ztrátu, odcizení nebo zneužití Karty ČSOB, nebo pokud ČSOB nezajistí vhodné prostředky umožňující oznámit ztrátu, odcizení, zneužití či neautorizované použití Karty.

9.5 Pokud Karta, kterou držitel Karty ohlásil jako ztracenou nebo odcizenou, je následně nalezena nebo pokud je Karta poškozena nebo nefunkční, bezodkladně je toto držitel Karty povinen oznámit Oddělení péče o zákazníky a zároveň Kartu zneplatnit přestřihnutím magnetického proužku.

10. Ukončení Smlouvy

10.1 Karta je platná do data na ní uvedeného, tj. do posledního dne uvedeného měsíce (včetně), a po tomto datu nemůže být Karta dále využívána. K ukončení Smlouvy dochází v těchto situacích:

 1. držitel Karty využije svého zákonného práva a od Smlouvy odstoupí (i bez uvedení důvodu) ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy (provedení aktivace Karty),
 2. uplyne platnost Karty,
 3. držitel Karty si Kartu zruší nebo zablokuje,
  nahlásí její ztrátu či krádež nebo
 4. je karta je blokována ČSOB z důvodu podezření na zneužití.

10.2 Držitel Karty je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu před uplynutím doby platnosti uvedené na Kartě, s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Za okamžik výpovědi je považován telefonicky vznesený požadavek držitele Karty na ukončení Smlouvy/odstoupení od Smlouvy nebo nahlášení Trvalé blokace na Oddělení péče o zákazníky.

10.3 ČSOB je oprávněna vypovědět tuto Smlouvu před uplynutím doby platnosti uvedené na Kartě s:

 1. 2měsíční výpovědní lhůtou bez uvedení důvodu,
 2. 1měsíční výpovědní lhůtou v případě porušení, neplnění nebo nedodržení těchto Podmínek ze strany držitele Karty. O výpovědi vyrozumí ČSOB držitele Karty písemně, poštou, e-mailem, textovou zprávou, telefonicky nebo jinými vhodnými prostředky.

10.4 ČSOB je oprávněna kdykoliv z důvodů technických či bezpečnostních, z důvodů údržby či správy nebo z jiných důvodů dočasně pozastavit používání Karty na potřebnou dobu, aniž by ČSOB vznikl jakýkoliv závazek vůči držiteli Karty. V rozsahu povoleném zákonem nebude ČSOB za žádných okolností odpovědna za žádné škody nebo ztráty, ať už přímé, nebo nepřímé, ani za následné ztráty nebo případné nepříjemnosti, které vznikly v souvislosti s jakýmkoliv selháním Obchodníka nebo Distributora karty při poskytování Karty držiteli Karty nebo použití Karty držitelem Karty, pokud toto neplnění nebylo způsobeno zaviněním ČSOB.

10.5 V průběhu výpovědní lhůty již není možné sKartou disponovat, ČSOB provede pouze doúčtování provedených transakcí.

11. Zpětná výměna Elektronických peněz

11.1 Zpětnou výměnou se pro účely Smlouvy rozumí výměna Elektronických peněz za bankovky, mince nebo bezhotovostní peněžní prostředky ve výši odpovídající jmenovité hodnotě vyměňovaných Elektronických peněz, provedená ze strany ČSOB na žádost držitele Karty.

11.2 Požádá-li držitel Karty o zpětnou výměnu v den zániku právního vztahu ze Smlouvy nebo do 1 roku po tomto dni, provede ČSOB zpětnou výměnu v plném rozsahu. V případě, že držitel Karty požádá o zpětnou výměnu v době trvání smluvního vztahu s ČSOB, případně více než jeden rok po jeho skončení, nebo pokud držitel Karty vypoví Smlouvu, bude tato zpětná výměna zpoplatněna podle Tabulky limitů a poplatků.

11.3 Použitelný zůstatek bude držiteli Karty na základě jeho telefonické žádosti adresované Oddělení péče o zákazníky vyplacen pouze jediným bankovním převodem na bankovní účet vedený na jméno držitele Karty v Kč a vedený bankou v České republice nebo na jméno a adresu držitele Karty prostřednictvím šekové poukázky České pošty nebo na novou Kartu (s ohledem na dobíjecí a výdajové limity podle Tabulky limitů a poplatků). Je-li na Kartě Použitelný zůstatek, ČSOB jej doporučuje před zrušením Karty využít nebo provést výběr z Bankomatu. Výše převoditelného zůstatku musí být v souladu s Tabulkou limitů a poplatků.

11.4 Je-li Použitelný zůstatek nižší než poplatek za převod prostředků, pak si ČSOB vyhrazuje právo ponechat si Použitelný zůstatek na úhradu nákladů spojených s uzavřením účtu.

11.5 Oddělení péče o zákazníky je oprávněno pro zpracování Použitelného zůstatku požadovat po držiteli Karty nahlášení identifikačních údajů vč. odpovědi na bezpečnostní otázku definovanou při registraci.

11.6 Pokud zpětná výměna přesahuje limit uvedený v Tabulce limitů a poplatků, je ČSOB navíc oprávněna požadovat před zpracováním tohoto požadavku plnou identifikaci podle platných právních předpisů.

11.7 Lhůta zpětné výměny Elektronických peněz při ukončení Smlouvy uplynutím platnosti Karty je 15 kalendářních dní ode dne uplynutí platnosti Karty.

12. Reklamace Sporné transakce, stížnosti

12.1 Držitel Karty je povinen u Sporné transakce, s ohledem na rychlejší vyřešení sporu, nejprve kontaktovat Obchodníka.

12.2 Nemůže-li držitel Karty vyřešit Spornou transakci přímo s Obchodníkem, je držitel Karty povinen bezodkladně kontaktovat Oddělení péče o zákazníky či reklamaci provést přes soukromou část Webových stránek, nejpozději však do 13 měsíců od data Sporné transakce. ČSOB zpracuje neprodleně vrácení částky Sporné transakce na Kartu, a to v souladu s pravidly Karetní asociace MasterCard, za předpokladu, žeČSOB nebude mít důvod k podezření na podvodné, záměrné nebo hrubě nedbalé jednání ze strany držitele Karty.

12.3 Držitel Karty je povinen před vlastním podáním reklamace provést registraci osobních údajů na Webových stránkách nebo prostřednictvím Oddělení péče o zákazníky. Bez provedení registrace nemůže ČSOB reklamaci přijmout.

12.4 ČSOB je oprávněna v zájmu prošetření Sporné transakce požadovat od držitele Karty další písemné informace a podepsané Prohlášení držitele Karty o sporné transakci vztahující se k reklamované transakci, a to do 10 kalendářních dnů od vyžádání.

12.5 Pokud jakékoliv šetření prokáže, že reklamovaná Sporná transakce byla držitelem Karty ve skutečnosti autorizována nebo došlo k úmyslnému, podvodnému či hrubě nedbalostnímu jednání ze strany držitele Karty a ze strany ČSOB již bylo provedeno vrácení sporné částky, na niž neměl držitel Karty nárok (nebo pokud držitel Karty neposkytl podepsané písemné prohlášení ve lhůtě 10 dnů od žádosti ČSOB), bude ČSOB oprávněna odečíst částku Sporné transakce z Použitelného zůstatku nebo usilovat o úhradu vrácené částky, což může zahrnovat i právní kroky.

12.6 ČSOB nenese odpovědnost za neprovedení nebo chybné provedení Transakce držitelem Karty. I přes výše uvedené vynaloží ČSOB veškeré možné úsilí na zajištění prostředků na tuto Transakci a o výsledku bude držitele Karty vhodným způsobem informovat.

12.7 Jestliže držitel Karty v souladu s Podmínkami reklamoval chybnou platební transakci nebo se neúspěšně domáhal v ČSOB jiné nápravy, má právo se obrátit na ombudsmana ČSOB:

 1. písemně na adresu Československá obchodní banka, a. s., Ombudsman ČSOB, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5,
 2. e-mailem na ombudsman@csob.cz,
 3. přes web formulář na www.csob.cz.

Dále má držitel Karty právo obrátit se na finančního arbitra, který rozhoduje spory mezi vydavateli a držiteli karet při vydávání a užívání elektronických platebních prostředků podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, vplatném znění, nebo na věcně a místně příslušný soud České republiky.

12.8 Držitel Karty je oprávněn kontaktovat Oddělení péče o zákazníky v případě jakékoliv stížnosti, reklamace či žádosti (např. oinformace, Podmínky apod.). Lhůta pro vyřízení stížnosti, reklamace nebo žádosti je 30 kalendářních dnů od nahlášení. Není-li možno danou záležitost vyřídit v tomto termínu, ČSOB vhodným způsobem držitele Karty o předpokládaném termínu vyřízení informuje.

12.9 Orgánem dohledu nad činností ČSOB v oblasti poskytování platebních služeb je dle příslušných právních předpisů Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

13. Odpovědnost ČSOB

13.1 Odpovědnost ČSOB je upravena platnými právními předpisy. ČSOB nese odpovědnost za nesprávně provedení platební transakce, nenese však odpovědnost za pochybení Obchodníků nebo za poruchy na Bankomatu a není povinna vstupovat do žádného sporu vzniklého mezi držitelem Karty a Obchodníkem.

13.2 ČSOB dále nenese odpovědnost za situace, které vznikly z toho důvodu, že držitel Karty porušil povinnosti stanovené v platných právních předpisech či ve Smlouvě. ČSOB dále za žádných okolností nenese odpovědnost vůči držiteli Karty za přímé nebo nepřímé škody ani za ztráty, které vznikly z důvodu ležícího mimo kontrolu ČSOB nebo které ČSOB nemohla rozumně předvídat.

13.3 ČSOB neodpovídá za vady zboží nebo služeb zaplacených držitelem Karty prostřednictvím Karty. Držitel Karty tyto reklamace a stížnosti uplatňuje u příslušného Obchodníka, kde nákupy uskutečnil.

14. Ochrana osobních údajů a bankovní tajemství

14.1 Správcem osobních údajů je ČSOB (dále jen „Správce“).

14.2 Držitel Karty bere na vědomí, že v souvislosti s využíváním Karty dochází ke zpracování jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“). Údaje související s využíváním Karty jsou rovněž předmětem bankovního tajemství a ČSOB je povinna s nimi nakládat a chránit je ve smyslu § 38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

14.3 Držitel Karty bere na vědomí, že Správce zpracovává jeho osobní údaje související saktivací Karty podle čl. 4.1, dále údaje související s registrací Karty podle čl. 4.4 těchto Podmínek a veškeré transakční údaje související s používáním Karty (dále jen „Údaje“) za účelem dodržení právní povinnosti správce dle platných právních předpisů, zejména předpisů týkajících se činnosti bank, prevence praní špinavých peněz a platebního styku, ato po dobu požadovanou po Správci těmito platnými právními předpisy.

14.4 Držitel Karty souhlasí, aby Správce výše uvedené Údaje zpracovával za účelem nabídky obchodu, služeb (včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7, odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) amarketingového zpracování. Správce bude tyto Údaje zpracovávat po dobu platnosti Karty adále po dobu 1 roku od ukončení její platnosti.

14.5 Tento souhlas je dobrovolný a držitel Karty je oprávněný ho kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nebo oznámení změny údajů je možné učinit prostřednictvím soukromé části Webových stránek nebo prostřednictvím Oddělení péče o zákazníky nebo případně jiným způsobem vhodně oznámeným držiteli Karty ze strany ČSOB. Držitel Karty bere na vědomí, že v případě odvolání souhlasu ztrácí nárok na připisování bodů za Transakce uskutečněné Kartou.

14.6 Údaje držitele Karty mohou být v souvislosti se zajištěním funkce Karty zpracovávány Správcem nebo prostřednictvím zpracovatelů, které Správce pro tyto účely využívá na smluvním základě. Zpracovatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje za jakýmkoliv jiným účelem, nesouvisejícím se službou požadovanou Správcem. Údaje držitele Karty mohou být bez jeho souhlasu předávány třetím osobám, pouze pokud tak vyžadují platné zákony nebo pokud je to nezbytné k provedení karetní transakce nebo ke splnění závazků Správce jakožto člena systému Karetní asociace.

14.7 Držitel Karty je oprávněn požádat Správce o informaci o zpracování svých osobních údajů v rozsahu § 12 a § 21 Zákona. V případech, kdy držitel Karty zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého aosobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Držitel Karty tak může učinit prostřednictvím linky Oddělení péče o zákazníky nebo prostřednictvím Webových stránek.

14.8 Detailní informace související se zpracováním osobních údajů a aktualizovaný seznam zpracovatelů včetně seznamu Distributorů jsou uvedeny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ dostupném na www.csob.cz či www.erasvet.cz a v provozních prostorách poboček ČSOB.

14.9 Telefonáty na linku Oddělení péče o zákazníky mohou být zaznamenávány pro účely kontroly kvality poskytovaných služeb, školení personálu, prevence, zjišťování nebo šetření podvodného jednání a zajištění práv a právem chráněných zájmů Správce.

15. Duševní vlastnictví

15.1 Informace, obsah, grafika, text, zvuky, obrázky, tlačítka, ochranné známky, obchodní názvy, loga a jiné duševní vlastnictví obsažené na Webových stránkách nebo použité ve spojení s Kartou jsou chráněny autorským právem a dalšími zákony o duševním vlastnictví.

16. Závěrečná ustanovení

16.1 ČSOB je oprávněna ukončit Smlouvu či odmítnout dát souhlas k provedení určitých typů transakcí Kartou (například telefonických, internetových).

16.2 Každé z těchto ustanovení je odděleno od všech ostatních ustanovení tak, že když je u jednoho bodu zjištěno, že je neplatný nebo jinak nevykonatelný, neovlivní to platnost žádného z ostatních.

16.3 Pokud ČSOB neprosazuje žádná práva, která má na základě Smlouvy, nebo pokud se zpozdila při jejich prosazování, nijak to nebrání tomu, aby podnikla příslušné kroky k prosazování svých práv v budoucnosti.

16.4 Po ukončení této Smlouvy budou nadále platit ta ustanovení Podmínek, jejichž charakter to umožňuje.

16.5 Osoba, která není stranou této Smlouvy, nemá žádná práva k prosazování podmínek Smlouvy. Smlouva se řídí právními předpisy České republiky a bude vykládána v souladu s nimi a výlučnou rozhodovací pravomoc při řešení případných sporů budou mít soudy České republiky.

16.6 Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 8. 2015. ČSOB je oprávněna navrhnout změnu těchto Podmínek, doplňovat je nebo je zrušit vydáním nových Podmínek, zejména v závislosti norem, na neustálého na změně příslušných právních své obchodní politice, v zájmu zvyšování požadavků na modernizaci a bezpečnost poskytovaných služeb a dále i v souvislosti spožadavky Karetní asociace.

16.7 ČSOB seznamuje držitele Karty s návrhem změny Podmínek vhodným způsobem, zejména např. formou SMS, e-mailu a informace na Webových stránkách (případně i v Provozovnách Distributora tam, kde je to možné) nejpozději 2 měsíce přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti. Pokud držitel Karty návrh na změnu Podmínek neodmítl, platí, že návrh na změnu přijal. Pokud držitel Karty návrh na změnu přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti, odmítne, má právo přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti, bezplatně a s okamžitou účinností vypovědět Smlouvu. Nové znění Podmínek je k dispozici v listinné nebo pdf podobě na telefonické vyžádání na Oddělení péče o zákazníky nebo v listinné podobě v Provozovnách Distributora (tam, kde je to umožněno).

17. Kontaktní informace

Webové stránky www.anonymnikarta.cz/mobile2card.
Oddělení péče o zákazníky (vč. ztráty a odcizení Karty) +420 495 800 665.

18. Tabulka limitů a poplatků

Hotovostní dobití Karty v provozovně Distributora (+ případný poplatek dle sazebníku Distributora)1,5 %, min. 5 Kč
Bezhotovostní dobití Karty v provozovně Distributora (+ případný poplatek dle sazebníku Distributora)1,5 %, min. 5 Kč
Dobití Karty převodem z běžného účtu a prostřednictvím platební brány25 Kč
Výběr hotovosti z ČSOB Bankomatu29 Kč
Výběr hotovosti z jiného než ČSOB bankomatu v rámci ČR 29 Kč
Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí10 Kč + 2,5 %
Platba Kartou za zboží a služby v ČR0 Kč
Platba Kartou za zboží a služby v zahraničí
 (vč. zahraničního internetového obchodu)0 Kč
Dotaz na zůstatek v bankomatu0 Kč
Změna PIN v bankomatu10 Kč
Opětovné vydání PIN25 Kč
Poplatek za identifikaci držitele karty na České poště99 Kč
Zpětná výměna podle bodu 11.2, druhá věta Podmínek (převod z Karty na běžný platební účet, složenka, nová Karta nebo vybití)20 Kč
Měsíční poplatek za neaktivní Kartu dle bodu 7.15 Podmínek (účtován po 2 měsících bez transakce na Kartě)30 Kč
Výběr hotovosti u přepážky jiné banky (v ČR i zahraničí)250 Kč

Tabulka limitů uvádí omezení při používání Karty, která se odvíjejí od úrovně poskytnutých informací. Aktivuje-li držitel Kartu pouze pomocí SMS , budou limity Karty nižší než po registraci nebo plné aktivaci Karty. Držitel může úroveň poskytnutých informací pouze zvyšovat, tzn., že po plné identifikaci na České poště již nelze limit snížit zpět na úroveň registrace nebo aktivace Karty.

---

Držitel Karty může využít Kartu podle uvedených limitů, pokud provede…DobíjeníLimit dobíjeníPlatby u obchodníka na internetuMaximální zůstatek KartyVýběr z ATMLimit výběru z ATM a zpětné výměny bez identifikace
aktivaci Karty prostřednictvím SMS zprávy…Pouze jednou3 500 KčAnoaž 3 500 KčNelzeNelze
(pouze platba u obchodníka do 3 500 Kč)
… a navíc Kartu zaregistruje na Webových stránkách…Opakovaně13 500 Kč
 za den

27 000 Kč
 za měsíc

60 000 Kč
 za kalendářní rok
Anoaž 60 000 Kč v kalendářním rocePouze v ČR25 000 Kč
 v kalendářním roce
… a navíc se plně identifikuje na České poštěOpakovaně135 000 Kč 
za den

600 000 Kč
 za kalendářní rok
Anoaž 600 000 Kč v kalendářním roceBez omezení600 000 Kč 
v kalendářním roce

Po aktivaci Karty může držitel Karty provést jedno dobití do výše 3 500 Kč, aniž by se jakkoliv identifikoval. Chce-li však držitel Kartu znovu dobít, musí se registrovat předepsaným způsobem. Pro využití maximálního limitu a zůstatku Karty se musí držitel Karty plně identifikovat na České poště. Denní, týdenní ani měsíční limity pro platby u Obchodníka či na internetu nebo pro výběr z Bankomatu nejsou stanoveny. ČSOB si vyhrazuje právo tyto limity zejména z důvodu bezpečnosti zavést. O této skutečnosti bude držitel Karty informován.

Obchodní podmínky Československé obchodní banky, a.s. pro předplacenou kartu v .pdf ke stažení